June 19, 2021

หลวงปู่เดือนชัยนั่งคันนี้เด้องวดนี้ 16/2/64

~

~

หลวงปู่เดือนชัยนั่งคันนี้เด้องวดนี้ 16/2/64

~

~

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

~

~

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

~

~

~

~

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

~

~

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3

~

~

VDO หลวงปู่เดือนชัยนั่งคันนี้เด้องวดนี้ 16/2/6

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *